LOCAL ACT

Dizajn každodennosti je projektom iniciatívy Local Act.

localact_cierne  je výsledkom spoločného uvažovania, že iba vnútorne angažovaný prístup k premýšľaniu, tvorbe či produkcii poskytuje v užšom aj širšom rámci skutočnú príležitosť na jeho verejné zdieľanie.

V širšom rámci si uvedomujeme vlastnú zodpovednosť za nepretržitú re/interpretáciu existujúcich formálnych kultúrnych hodnôt a noriem. Na základe našej vnútornej etiky si utvárame normy vlastné a aj napriek množstvu pochybností ich verejne formulujeme a KONÁME. Dejiskom nášho konania je naša každodenná skúsenosť, náš každodenný život. Ten je pre nás reprezentovaný spätosťou s miestom, v ktorom sa pohybujeme, na ktorom (vďaka podnetom z neho vychádzajúcich) utvárame svoju osobnú identitu a to tak v autentickom prežívaní, ako aj v spolubytí založenom na spoločnom emocionálnom zblížení, či v sústavnom kladení si otázok, ako sú význam, zmysel, hodnota, spolupatričnosť.

MIESTO má pre nás symbolický a zároveň hlboký význam spočívajúci v prerušení pohybu, zastavení sa. Je pre nás príležitosťou (a voľbou) ako uchopiť v súčasnosti často vyprázdnený vzťah medzi priestorom a časom prostredníctvom interpretovania vlastnej (každodennej) skúsenosti.

Nevnímame ho ako jasne ohraničené a nutne lokalizované (konkrétne, jedno, určité…), má teda niekoľko hierarchických úrovní, ktoré formujú tak vplyvy lokálne ako aj globálne. Je to jednak individuálny rozmer, ktorý si nesieme v sebe (pocity, významy, vedomie kontinuity), individuálne ho prežívame, ale vnímame tiež rozmer kolektívny / komunitný / verejný, ktorý potrebujeme prirodzene zdieľať, zhmotniť, zaznamenať, šíriť. Musíme byť schopní hľadieť naň zvonka, avšak poznávať ho zásadne z vnútra. Vytvárať stopy, vzťahy…pričom podstatná je repetícia.

www.localact.sk / https://www.facebook.com/localact.sk

 

Iniciatívu tvoria:

Bohdan Smieška pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora od roku 1996. Dlhodobo sa venuje konzultáciám a facilitáciám pre strategické plánovanie a organizačný rozvoj neziskových organizácií, lektorovaniu a trénovaniu procesov rozvoja komunít. V minulosti pracoval pre National Democratic Institute, zakladal a viedol Centrum komunitného rozvoja, šesť rokov pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Intenda, 4 roky ako konzultant, facilitátor a projektový manažér v PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia). Je spoluzakladateľom občianskej iniciatívy Local Act a expert platformy Kultúrna Bratislava presadzujúcej vznik a rozvoj kultúrnej politiky mesta a kraja.

Zuzana Ivašková pôsobí v mimovládnom neziskovom sektore ako koordinátorka kultúrnych projektov, ako aj vo verejnom sektore v oblasti plánovania a implementácie kultúrnych politík územnej samosprávy. Zaujíma sa o skúmanie úlohy miesta v individuálnej či skupinovej identite a mestskú každodennosť. Vyštudovala na katedre Humánnej geografie na PriF UK v Bratislave. Ako lokálna aktérka angažujúca sa na periférii centra mesta Bratislava spoluiniciovala viacero občianskych projektov a aktivít vo verejnom priestore (Local Act, Salónik, Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici a i.). Zaujíma sa o prístupy kultúrnej geografie, humanistickej geografie a fenomenológie priestoru.

Processed with VSCOcam with t1 preset